Reportage about Trieste Next, on Radio24 – Interview to Gianantonio Pozzato, Telea and to Maurizio Costabeber, DWS

Bonini Logo icon